Katalogové číslo: 810-XX Kategorie:

Popis

Trubičky difúzní, na prosátí mechanickou nebo elektronickou pumpičkou

Detekční trubičky Gastec jsou nejjednodušší detekční technikou. Jedná se o tenkou skleněnou trubičku vyplněnou jemným nosičem, na kterém je zakotvena reagencie nebe jejich směs. Tato reagencie specificky reaguje s detekovaným plynem a při tom dojde ke změně jejího zabarvení. Na stěně trubičky je vytištěná stupnice, podle které se snadno odečte koncentrace měřeného plynu.

Díky pístovému principu nasávání dosahuje tato metoda velmi dobré opakovatelnosti. Ta se pohybuje v rozpětí 5 – 15% a samozřejmě také závisí na koncentračním rozsahu, ve kterém se měření provádí.

Detekční trubičky mají až na výjimky životnost 2 až 3 roky. Trubičky se dodávají v několika provedeních: na jeden plyn, pro měření více plynů najednou (Polytec) a difúzní. Mimo to jsou v nabídce detekčních trubiček Gastec i trubičky pro stanovení vybraných TOL ve vodě, kouřové trubičky pro měření směru proudění vzduchu, trubičky pro emisní měření a trubičky pro stanovení kvality stlačeného vzduchu pro dýchací přístroje. Dále jsou v nabídce detekční trubičky určené pro měření pomocí elektronického čerpadla.

Parametry detekčních trubiček

Informace vytištěné na trubičce Poznámka
Kalibrovaná stupnice v ppm, mg/m3, mg/ml, % (v závislosti na druhu trubičky)
Šipka určující směr nasávání
Doporučený počet nasátí pro základní koncentrační rozsah
Číslo šarže
Číslo detekční trubičky Např. 2L
Označení koncentrační úrovně H=vysoká, M=střední, L=nízká

 

Přehled detekčních trubiček

Číslo trubičky Měřená látka – různé koncentrace Vzorec
1 Oxid uhelnatý CO
2 Oxid uhličitý CO2
3 Amoniak NH3
4 Sulfan H2S
5 Oxid siřičitý SO2
6 Vodní pára H2O
7 Fosfan PH3
8 Chlor Cl2
9 Oxid dusičitý NO2
10 Oxid dusičitý/dusnatý – kvantifikace NO & NO2
11 Oxidy dusíku NOx
12 Kyanovodík HCN
13 Sirouhlík CS2
14 Chlorovodík HCl
15 Kyselina dusičná HNO3
16 Fosgen
17 Fluorovodík HF
18 Ozon O3
19 Arsan AsH3
21 Karbonyl sulfid COS
22 Diboran B2H6
23 Oxid chloričitý ClO2
25 Polytec 2 Neznámé látky
26 Polytec 3 Neznámé látky
27 Polytec 4 Neznámé látky
28 Polytec 5 Neznámé látky
30 Vodík H2
31 Kyslík O2
32 Peroxid vodíku H2O2
35 Kyselina sírová H2SO4
40 Páry rtuti Hg
45 Sulfan + oxid siřičitý – určení množství H2S + SO2
51 Fluorochlorované uhlovodíky
52 Nitrolátky
53 Dimethyl sulfid (CH3)2S
60 Fenol C6H5OH
61 o-Kresol C6H4(CH3)OH
70 Merkaptany R-SH
71 Methylmerkaptan CH3SH
72 Ethylmerkaptan C2H5SH
75 terc-Butylmerkaptan (CH3)3CSH
76 Tetrahydrothiofen C4H8S
77 TBM a DMS
80 Kyselé plyny
81 Kyselina octová CH3COOH
91 Formaldehyd HCHO
92 Acetaldehyd CH3CHO
93 Akrolein CH2CHCHO
100 LPG, Propylen, Xylen
101 Benzín
102 Hexan CH3(CH2)4CH3
103 Uhlovodíky – nízké
104 Butan C4H10
105 Uhlovodíky – vysoké
106 Ropné produkty
107 Polytec 1 Neznámé látky
108 Benzín, kerosin
109 Olejové výpary
111 Methanol CH3OH
112 Ethanol C2H5OH
113 Isopropylalkohol (CH3)2CHOH
114 1-butanol C4H9OH
115 2-butanol C4H9OH
116 Isobytylalkohol CH2(OH)CH(CH3)CH3
117 Isoamylalkohol CH3CH2(CH3)(CH2)2
118 Cyklohexanol (CH2)5CHOH
119 Methylcyklohexanol
120 Aromatické uhlovodíky
121 Benzen C6H6
122 Toluen C6H5CH3
123 Xylen C6H4(CH3)2
124 Styren C8H8
126 Chlorobenzen C6H5Cl
127 o-Dichlorobenzen C6H4Cl2
128 Stoddardovo činidlo
130 Vinyliden chlorid CH2CCl2
131 Vinylchlorid CH2CHCl
132 Trichlorethylen CHClCCl2, CCl2CHCl
133 Tetrachloroethylen CCl2CCl2
134 Tetrachlormethan CCl4
135 1,1,1 Trichlorethan CH3Cl3
136 Methylbromid CH3Br
137 Chloroform CHCl3
138 Dichlormethan CH2Cl2
139 1,2 Dichloroethylen CH2ClCH2Cl
140 Alifatické uhlovodíky
141 Ethylacetát CH3COOCH2CH3
142 n-Butylacetát C6H12O2
143 Vinylacetát H2C=CHO(CO)CH3
144 Isobutylacetát C6H12O2
145 Propylacetát C5H10O2
146 Isopropylacetát C5H10O2
147 Amylacetát C7H14O2
148 Isoamylacetát C7H14O2
149 Methyl-methakrylát (MMA) C₅H₈O₂
151 Aceton CH3COCH3
152 Methylethylketon (MEK) CH3C(O)CH2CH3
153 Methylisobutylketon (MIBK) C6H12O
154 Cyklohexanon (CH2)5CO
155 Methylcyklohexanon C7H12O
159 Tetrahydrofuran (THF) C4H8O
161 DiethylEther C4H10O
163 Ethylenoxid C2H4O
165 Ethylenglykol C2H6O2
171 Acetylen C2H2
172 Ethylen C2H4
174 1,3 Butadien CH2CHCHCH2
180 Aminy
181 Anilin C6H5NH2
182 Pyridin C5H5N
183 N,N-Dimethylformamid (DMF) C3H7NO
184 Dimethylacetamide (DMAc or DMA) C4H9NO
185 Hydrazin N2H4
191 Akrylonitril C3H3N
192 Methacrylonitrile (MeAN) C4H5N
193 2-Pentennitril
201 Sulfidy
230 Iodmethan (MeI) CH3I
231 Sulfuryl fluorid SO2F2
232 1,2-dichlorethan (DCE, EDC) C2H4Cl2
233 Chlorpikrin (PS) Cl3CNO2

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Detekční trubičky Gastec”
NAHORU